Arisdar - Kreativní svět hajánků
sekce 1
Yorkšírský teriér

Hajánci - eshop


Souhlas se zpracováním osobních údajů podle GDPR

Prodejce na www.arisdar.cz je ve vztahu k osobním údajům uživatelů - Kupujících zpracovatelem dle čl. 28 GDPR. Provozovatel www.arisdar.cz Eva Záleská, Klučenice 108, 262 56 Klučenice, IČO: 42390672 je správcem těchto údajů.

 1. Prodejce se zavazuje zpracovávat osobní údaje získané od www.arisdar.cz za účelem uzavření kupní smlouvy mezi Prodejcem a Kupujícím a doručení zboží Kupujícímu. Prodejce není oprávněn osobní údaje zpracovávat v rozporu nebo nad rámec výše uvedeného účelu nebo je předávat třetím osobám kromě osob dopravujících zboží je-li to nutné.
 2. Prodejce zpracovává osobní údaje v tomto rozsahu:
  • Jméno a příjmení kupujícího.
  • Fakturační a dodací adresa.
  • Telefonní číslo kupujícího.
  • E-mail kupujícího.
 3. Prodejce se zavazuje zpracovávat a uchovávat osobní údaje kupujících jen po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Prodejcem a Kupujícím.
 4. Prodejce se zavazuje, že technicky a organizačně zabezpečí ochranu zpracovávaných osobních údajů tak, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití a aby byly personálně a organizačně nepřetržitě po dobu zpracovávání údajů zabezpečeny veškeré povinnosti zpracovatele osobních údajů, vyplývající z právních predpisů. Přijatá technická a organizační opatření odpovídají míře rizika. K osobním údajům budou mít přístup pouze oprávněné osoby. Oprávněné osoby Prodejce, které zpracovávají osobní údaje podle těchto podmínek, jsou povinny zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo jejich zabezpečení. Prodejce zajistí jejich prokazatelné zavázání k této povinnosti.
 5. Po ukončení poskytování plnění, je Prodejce povinen všechny osobní údaje vymazat, pokud nemá povinnost uložit osobní údaje na základě zákona (např. daňový zákon – 10 let od vyřízení objednávky).
 6. Zaškrtnutím políčka "souhlas se zpracováním osobních údajů" uděluje Kupující výslovný souhlas s výše uvedeným zpracováním. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné.
 7. Kupující může kdykoliv požádat e-mailem na adresu info@arisdar.cz nebo písemně na adresu Provozovatele:
  • O odvolání souhlasu s poskytnutím osobních údajů a vymazání svých osobních údajů. Prodávající po doručení takové žádosti, smaže bez zbytečného odkladu všechny osobní údaje Kupujícího, pokud však tyto osobní údaje nepotřebuje pro plnění smluvních a zákonných povinností.
  • O informaci, jaké jeho osobní údaje Prodávající zpracovává, a vyžádat si kopii těchto údajů.
  • O opravení svých osobních údajů. Prodávající po doručení takové žádosti, opraví bez zbytečného odkladu všechny osobní údaje Kupujícího.
 8. Kupující má právo kdykoliv podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.
 9. Vztahy těmito podmínkami výslovně neupravené se řídí GDPR.


© Arisdar 2011 | Klučenice 108, 262 56 Krásná Hora | info@arisdar.cz